Infinity Zieleniec Ski & Spa

 

KLAUZULA INFORMUJĄCA O RYZYKU INWESTYCYJNYM

 

Ryzyko jest nieodłączna częścią każdej inwestycji, a jego poziom jest zróżnicowany i zależny od wielu możliwych i niemożliwych do przewidzenia czynników. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny wpływu ryzyka na wynik finansowy inwestycji. Inwestowanie w nieruchomości rodzi m.in. ryzyko nie uzyskania planowanego zwrotu z zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Przed podjęciem decyzji o zakupie apartamentu i oddaniu go Deweloperowi w zarządzanie, klient powinien dokonać stosownej oceny ryzyka. Powyższe decyzje powinno się podejmować mając świadomość tego, że uzyskanie zamierzonej stopy zwrotu inwestycji zależne jest m.in. od takich czynników jak: zmiana poziomu zainteresowania konsumentów, zmiana obłożenia apartamentów, warunki pogodowe, zdrowie publiczne, stopy procentowe czy ogólna sytuacja ekonomiczna i gospodarcza. Zaleca się skonsultowanie decyzji o zainwestowaniu w rynek nieruchomości z doradcą z zakresu finansów oraz prawnikiem.
W związku z powyższym wskazuje się, że kalkulacja potencjalnego zysku z zakupu i oddania w zarządzanie apartamentu oraz wysokość czynszu są wyłącznie prognozą a ich rzeczywista wysokość nie jest możliwa do jednoznacznego przewidzenia.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145)

Nasza inwestycja powstaje dzięki pracy, pasji i zaangażowaniu wszystkich uczestniczących w jej realizacji osób. Inwestycja finansowana jest w znacznej mierze ze środków pochodzących od Klientów, wpłacanych na poczet przyszłego nabycia lokali, ale również w dużej mierze ze środków własnych wspólników inwestora. Taki model finansowania pozwala na maksymalne zaangażowanie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.